اخبار

در مورد اخبار موسسه و جلسات

دانستنی های جالب در مورد هلند

درباره ی آمستردام

نگاهی به هلند
هلنـــد کشـــوری اســـت کوچـــک از قلمروهـــای پادشـــاهی هلنـــد در شـــمال غربـــی اروپـــا بـــا شـــانزده و نیـــم میلیـــون جمعیـــت کـــه بیشترشـــان مســـیحی پروتســـتان هســـتند. جمعیـــت مســـلمانان هلنـــد نزدیـــک بـــه یـــک میلیـــون نفـــر اســـت. پایتخـــت هلنـــد شـــهر آمســـتردام اســـت، امـــا بـــه منظـــور تمرکززدایـــی بســـیاری از وزارتخانه هـــا و ســـفارتخانه ها در شـــهر لاهـــه یـــا پیرامـــون آن مســـتقر شـــده اند. هلنـــد بخـــش اصلـــی و اروپایـــی پادشـــاهی هلنـــد بشـــمار مـــی رود کـــه جزایـــری را در آمریـــکای مرکـــزی نیـــز شـــامل می شـــود. از شـــرق بـــا آلمـــان همسایه اســـت و از جنـــوب بـــا بلژیـــک و از غـــرب نیـــز از طریـــق دریـــا بـــا بریتانیـــا.
بنـــدر روتـــردام دومیـــن شـــهر بـــزرگ هلنـــد اســـت و از نظـــر مســـاحت و تعـــداد اســـکله هایی کـــه دارد، بزرگ تریـــن بنـــدر اروپـــا نیـــز بـــه شـــمار مـــی رود. ۲۰درصـــد از مســـاحت هلنـــد را آب تشـــکیل می دهـــد. در واقـــع ایـــن کشـــور یـــک دلتـــای سرســـبز اســـت کـــه رودخانه هایـــی چـــون رایـــن از میـــان آن می گـــذرد. هلنـــد کـــوه نـــدارد و ارتفـــاع بلندتریـــن تپـــه در جنـــوب ایـــن کشـــور۳۲۲ متـــر اســـت. خـــاک هلنـــد بیشـــتر ماســـه ای ســـت. بخش هـــای وســـیعی از ســـرزمین هلنـــد را کشـــتزارها و چراگاه هـــای سرســـبز تشـــکیل می دهنـــد و دریاچـــه هـــا و جنگلهـــای طبیعـــی و مصنوعـــی در آن بـــه وفـــور یافـــت می شـــود. ایـــن کشـــور بـــه کشـــور آســـیاب های بـــادی، دوچرخـــه، پنیـــر و گل لالـــه مشـــهور اســـت. هلنـــد کشـــور هنرمنـــدان هـــم هســـت. بســـیاری از هنرمنـــدان مشـــهور جهـــان از رامبرانـــد گرفتـــه تـــا ون گـــوگ، نقاشـــان معـــروف، در ایـــن کشـــور زندگـــی مـــی کردنـــد. ۲۵ درصـــد از زمین هـــای کشـــور هلنـــد پایین تـــر از ســـطح دریـــای آزاد قـــرار دارد و ۲۱ درصـــد از جمعیـــت آن در ایـــن مناطـــق زندگـــی می کننـــد. حـــدود ۵۰ درصـــد از زمین هـــای هلنـــد نیـــز ارتفاعـــی کمتـــر از یـــک متـــر از ســـطح دریـــا دارد. بـــه ایـــن خاطـــر اســـت کـــه نـــام ایـــن کشـــور در زبـــان هلنـــدی Nederland بـــه معنـــی «ســـرزمین پســـت» (فروبـــوم) اســـت و نامـــی کـــه بســـیاری زبان هـــای دیگـــر بـــرای ایـــن کشـــور بـــه کار می برنـــد هـــم همیـــن معنـــی را می دهـــد.
فرهنگ و آداب و معاشرت
کشــور هلنــد از قومیــت هــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت و بــه دلیــل همجــواری بــا کشــورهای آلمــان، بلژیــک، فرانســه و انگلیــس، محــل تلاقــی فرهنــگ هــای ایــن دســته از کشــورها نیــز مــی باشــد.

  •  در هــر ملاقاتــی دســت دادن در ابتــدا و انتهــای دیدارهــا امــری پســندیده و لازم اســت. بــه همیــن دلیــل دوســتانی کــه بــا فرهنــگ اســلامی خــو گرفتــه انــد و از دســت دادن بــا جنــس مخالــف معذوریــت دارنــد بهتــر اســت جهــت رفــع ســوء تفاهــم توضیحــات لازمــه را مبــذول دارنــد.
  •  دوســتان صمیمــی در برخــی از مواقــع بــا نزدیــک کــردن گونــه هــا بهــم و بوســیدن هــوا بــه یکدیگــر خــوش آمــد گویــی و احوالپرســی مــی کننــد.
  •  در بــه کار بــردن نــام کوچــک افــرادی کــه تــازه بــا آن هــا آشــنا شــده ایــد کمــی صبــور باشــید زیــرا در اکثــر مواقــع فــرد مقابــل خــود از شــما مــی خواهــد کــه نــام کوچــک وی را خطــاب قــرار دهیــد.
  •  در اولیــن آشــنایی هــا و بــا افــرادی کــه هنــوز صمیمــی نشــده ایــد, از پرســیدن ســوالات شــخصی بــه خصــوص در مــورد ســن, وضعیــت تاهــل و میــزان درآمــد بــه شــدت پرهیــز کنیــد چراکــه امــکان دارد فــرد مقابــل بســیار ناراحــت شــود. ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه ایــن مــردم ســوالات ایــن چنینــی را بــه مثابــه تعــرض بــه حقــوق خــود مــی پندارنــد.
  •  تعییــن قــرار قبلــی بــرای انجــام کارهــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. ایــن مهــم خــود را در انجــام کارهــای اداری بیشــتر نشــان مــی دهــد, بــه طــور مثــال، مراجعــه بــه شــهرداری و یــا مراکــز خدماتــی درمانــی همــواره بــا تعییــن وقــت قبلــی انجــام مــی شــود. در روابــط دوســتانه و فامیلــی نیــز ایــن مهــم اجــرا مــی شــود. از دیــدگاه مــا ایــن گونــه آداب بــه دلیــل قانــون منــد بــودن ایــن مردمــان اســت و همیــن طــور وجــود نظــم در کارهایشــان مــی باشــد. بــرای فــردی کــه از فرهنگــی دیگــر کــه ایــن تمایــلات کــم تــر اجــرا مــی شــود در وادی امــر بســیار ثقیــل پنداشــته مــی شــود امــا بــه مــرور زمــان و ورود ایــن آداب بــه زندگــی فــرد مذکــور ایــن کوربینــی در موضــع ضعــف قــرار مــی گیــرد. بــه ایــن نکتــه هــم توجــه داشــته باشــید کــه مردمــان هلنــد بــه گفتــه هــا و قــول هــای شــما بســیار بهــا مــی دهنــد و در صــورت کوتاهــی در ایــن امــور مجــازات هایــی برایتــان در نظــر مــی گیرنــد. بــه طــور مثــال اگــر بــا پزشــکی قــرار ملاقــات بگذاریــد و در ســاعات پایانــی آن قــرار را لغــو کنیــد حتمــا بایــد جریمــه ای از حــق ویزیــت خــود پرداخــت کنیــد.
  •  در صورتــی کــه بــرای اولیــن بــار بــه خانــه ی فــرد هلنــدی دعــوت مــی شــوید بهتــر اســت هدایایــی همچــون گل, گلــدان, شــکلات مرغــوب و یــا کتــاب ببریــد. توجــه داشــته باشــید کــه بهتــر اســت اگــر گل هدیــه مــی دهیــد تعــداد شــاخه هــا فــرد باشــد امــا از دادن ۱۳ شــاخه جــدا خــودداری کنیــد. هرچنــد ایــن فرهنــگ در میــان نســل جدیــد هلنــد کــم تــر دیــده مــی شــود امــا بهتــر اســت رعایــت کنیــد.
  •  اگــر بــرای وعــده ای غذایــی دعــوت شــده ایــد بایــد نکاتــی را رعایــت کنیــد. هرگــز بــر ســر میــز خودســر ننشــینید تــا میزبــان صندلــی مخصــوص شــما را نشــان دهــد. اگــر شــما آقــا هســتید تــا زمانــی کــه تمــام خانــم هــا ننشســته انــد بــر روی صندلــی خــود ننشــینید. در زمــان خــوردن و وقتــی کــه نیــاز بــه کمــی اســتراحت داریــد تــا مجــددا بعــد از چنــد ثانیــه ای شــروع بــه خــوردن کنیــد بایســتی چنــگال و قاشــق (کارد) خــود را بــه حالــت ضربــدر (چنــگال روی کارد یــا قاشــق باشــد) روی بشــقاب خــود قــرار دهیــد تــا میزبــان متوجــه شــود شــما همچنــان میــل بــه خــوردن داریــد. اصــراف غــذا امــری ناپســند در میــان مــردم هلنــد اســت. ســعی کنیــد همیشــه بــه انــدازه غــذا برداریــد. در هلنــد همیشــه مهمــان ابتــدا خــوردن غــذا را شــروع مــی کنــد و مهمــان هرگــز تعــارف نمــی کنــد. بــرای اعــلام ســیر شــدن و عــدم خــوردن بایســتی چنــگال و کارد خــود را یــه صــورت مــوازی در بشــقاب قــرار دهید.
  •  مردمــان هلنــد بســیار کــم تــر اهــل تعــارف هســتند و نظرشــان را واضــح و صریــح بیــان مــی کننــد و از طــرف مقابــل هــم انتظــار دارنــد کــه چنیــن رفتــاری داشــته باشــد. امــا در ارتبــاط هــای اجتماعــی خــود بســته بــه میــزان رســمی بــودن روابــط، ملاحظاتــی انجــام مــی دهنــد. بــه طــور مثــال در ارتبــاط بــا خارجــی هــا بســیار صبورتــر و متیــن تــر برخــورد مــی کننــد و همــواره ســعی دارنــد خــود را مهمــان نــواز جلــوه دهنــد.

غذا ها و نوشیدنی ها
کشــور هلنــد بــر خــلاف کشــورهایی همچــون فرانســه، ایتالیــا و اســپانیا غذاهــای معروفــی زیــادی نــدارد. امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه هلنــد از ســنت آشــپزی و طبــخ بــی بهــره اســت. هلنــدی هــا علاقــه عجیبــی بــه خــوردن ســیب زمینــی دارنــد. آن هــا از بشــقاب هــای گوشــتی ســنتی همــراه بــا ســیب زمینــی، ســبزیجات بخارپــز شــده و نوعــی آبگوشــت اســتفاده مــی کننــد. از جملــه معــروف تریــن غذاهــای زمســتانی هلنــد ســوپ نخــود فرنگــی بــه همــراه ســس مخصــوص و یــا ژامبــون اســت کــه بــا نــان تــرد خــورده مــی شــود.
در شــب ســال نــو بــوی خــوش نوعــی کیــک (Oliebollen) از هــر خانــه ای بــه مشــام مــی رســد. ایــن کیــک یــا کلوچــه در زبــان انگلیســی بــه دونــات هلنــدی معــروف اســت. در ایــن کیــک خوشــمزه از ســیب، کشــمش، تخــم مــرغ، آرد و شــکر اســتفاده مــی شــود. پنیرهــای هلنــد نیــز دارای شــهرت جهانــی مــی باشــند. از جملــه انــواع معــروف پنیــرهلندی می توان به Leerdammer وGouda ،Edam ،Leyden اشــاره کــرد. در هلند قهوه به همراه شیر (Koffie Verkeerd) نیز طرفداران بسیاری دارد.